دکتر وحیدرضا دباغ

دکتر وحیدرضا دباغ

دکتر وحید رضا دباغ

متخصص پزشکی هسته ای

  • شنبه 21:30 : 15:00
  • دوشنبه 21:30 : 15:00
  • چهارشنبه 21:30 : 15:00
دکتر-رامین-صادقی-متخصص-پزشکی-هسته-ای

دکتر رامین صادقی

دکتر رامین صادقی

متخصص پزشکی هسته ای

  • یکشنبه 15.00 :21.30
  • سه شنبه 15.00 :21.30
  • پنجشنبه 15.00 :21.30
فرشاد فخاریان

فرشاد فخاریان

فرشاد فخاریان

مدیرداخلی و تکنسین پزشکی هسته ای

  • یکشنبه 17.00 :08.00
  • سه شنبه 17.00 :08.00
  • پنجشنبه 17.00 :08.00