سنجش تراکم استخوان

سنجش تراکم استخوان،  ارزیابی احتمال 10 ساله خطر شکستگی استخوان، بررسی BMD اطفال با امکان افزایش سرعت اسکن، کاهش دوز دریافتی کودک، کلسیفیکاسیون آئورت شکمی و بررسی ریسک های قلبی – عروقی.

اسکن تمام بدن

اسکن تمام بدن با یُدI-131 Whole Body Scan

مهمترین کاربرد این اسکن، پیگیری بیماران مبتلا به سرطان های تیروئید می باشد که علاوه بر تست های خونی، رادیوگرافی قفسه سینه و سونوگرافی گردن، مورد استفاده قرار می گیرد. پس از انجام یُد درمانی، اسکن تمام بدن با یُد در نشان دادن وسعت درگیری بافت ها و اعضای بدن نقش عمده ای داشته و در تعیین نحوه درمان در آینده از اهمیت بسزایی برخوردار است. اسکن تمام بدن با یُد معمولاً پس از قطع داروهای لوتیروکسین یا لیوتیرونین به مدتی معین و 48-72 ساعت پس از مصرف ید رادیو اکتیو، انجام می شود. در شرایط خاص، ممکن است به تصاویر تأخیری تر هم نیاز باشد.