کدهای نسخه بیمه پزشکی هسته ای

کدهای پزشکی هسته ای در نسخه الکترونیک بیمه ها به شرح زیر در جدول آمده است. همچنین برای دانلود کدهای بیمه می توانید از لینک های زیر استفاده کنید.

دانلود کدهای نسخه بیمه پزشکی هسته ای صفحه ی اول

دانلود کدهای نسخه بیمه پزشکی هسته ای صفحه ی دوم

خدمت تامین اجتماعی خدمات درمانی
اسکن کلیه DTPA 043664-200 704935
اسکن کلیه DMSA 041771-700 930704
اسکن کلیه کاپتوپریل 081608-200 704940
اسکن رفلاکس میزنای (DRC) 704950-000 704950
اسکن بیضه ها (اسکروتوم) 026091-900 704960
اسکن غدد بزاقی 039747-100 704840
اسکن تخلیه معده 024997-900 704820
اسکن رفلاکس مری به معده 039673-900 704825
اسکن پاراتیروئید با اسپکت 039742-200 705080-000 704690+705080
اسکن تیروئید 039757-000 704725
جذب ید تیروئید 081582-900 704600
درمان پرکاری تیروئید تا 10 میلی کوری 704615-000 704615
درمان پرکاری تیروئید تا 15 میلی کوری 704620-000 704620
درمان پرکاری تیروئید تا 20 میلی کوری 704625-000 704625
درمان پرکاری تیروئید تا 25 میلی کوری 704630-000 704630
درمان پرکاری تیروئید تا 30 میلی کوری 704635-000 704635
درمان ساماریوم، لوتشیوم 039820-600 705045
تراکم استخوان برای 0 تا 14 سال 038268-900 700925
تراکم استخوان 14سال به بالا 046383-600 700920
اسکن پرفیوژن قلب با اسپکت(Gated SPECT) 039915-400 70580-000 704675+705080
اسکن پیروفسفات قلب با اسپکت (آمیلوئیدوز قلبی) 039657-200 70508-000 704875+705080
اسکن پرفیوژن ریه 039697-800 704890
اسکن تهویه ریه (ونتیلاسیون) 039837-000 704895
اسکن مجاری و غدد لنفاوی (النفوسینتیگرافی) 024826-000 704790
اسکن استخوان تمام بدن با اسپکت 039818-000 705080-000 704855+705080
اسکن پرفیوژن مغز با اسپکت 043550-300 705080-000 704925+705080
اسکن ترودات با اسپکت Brain Trodat Scan With Spect 043550-300 705080-000 704925+705080
اسکن UBI 039669-700 705020
اسکن تکنسیوم PSMA با اسپکت 039669-700 705080-000 705020+705080
تست تنفسی اوره (UBT) 704995-000 704995
اسکن مجاری اشکی (داکروسینتی گرافی) 039670-500 704965
اسکن هایدا (HIDA) 024572-000 704795
اسکن کبد و طحال 039877-600 704800
اسکن خونریزی گوارشی تحتانی 081544-900 704835
اسکن RBC همانژیوم با اسپکت 043654-300 705080-000 705000+705080
اسکن RBC دناتوره با اسپکت 704765-000 705080-000 704765+705080
اسکن مکل 024831-000 704830
اسکن اوكتروتاید با اسپکت 039828-900 705080-000 705015+705080
  • به اشتراک بگذارید:

0 دیدگاه کاربران

نظر خود را با ما در میان بگذارید